aanpak

Sammy Bouzoumita kiest voor een directe, no-nonsense aanpak.

Al bij de eerste kennismaking wordt er klare wijn geschonken. U krijgt in een duidelijke taal uitgelegd welke stappen er zullen gezet worden en wat de kostprijs voor u zal zijn.

Bij adviezen wordt geen theoretische uitleg gegeven, maar wordt naast een juridisch onderzoek van de zaak ook een kosten/baten analyse uitgevoerd.

Procedures worden pas aangevat als er redelijke slaagkansen zijn en waar mogelijk wordt een verzoening nagestreefd.

Verder verbindt Sammy Bouzoumita er zich toe om bij de behandeling van uw dossier:

  • binnen 1 werkdag de ontvangst van het dossier te bevestigen, waarbij de te volgen stappen uiteengezet worden;
  • binnen 1 werkdag na een pleitzittng u op de hoogte te stellen van het verloop van die zitting (zaak werd uitgesteld of werd gepleit, datum waarop uitspraak mag verwacht worden,…);
  • alle door de rechtbank opgelegde termijnen mee te delen;
  • procedurestukken van de tegenpartij door te sturen met een korte samenvatting van het standpunt van de tegenpartij en de vraag uw opmerkingen te bezorgen;
  • vooraf het ontwerp van de dagvaarding, conclusies edm. mee te delen;
  • bij het stilzitten van de tegenpartij zelf initiatief te nemen om de zaak te activeren;
  • u op geregelde tijdstippen op de hoogte te stellen van de stand van zaken van uw dossier.